Käitumisreeglid Unibet Arenal

Kõigi Unibet Arena külastajate, töötajate ja ürituste korraldajate turvalisuse ning kultuurse keskkonna tagamiseks on Unibet Arena koostanud reeglid, mida peaksid järgima kõik, kes viibivad nii Arena siseruumides kui ka seda ümbritseval territooriumil. Ka üheainsa inimese ebakultuurne või ümbritsevale ohtlik käitumine võib viia häiretele ürituse toimumises või äärmisel juhul ka ürituse katkestamiseni ja kõigi inimeste evakueerimiseni. Seepärast palume kõigil eranditult järgida allpool toodud reegleid ning juhtida tähelepanu nende täitmise vajadusele ka teistel inimestel, kes neid reegleid kasvõi kogemata eiravad. Unibet Arena soovib kõigile turvalist ja kultuurset ürituste nautimist!

Mõisted:

 • Hall - Unibet Arena hoone koos selles asuvate ruumide, v.a. Halli Administratsiooni kontor, ja hoone ümber asuvate välialadega.
 • Halli administratsioon - Unibet Arena haldavas ettevõttes töötavad isikud.
 • Külastaja - Isik, kes viibib Hallis Ürituse külastamise eesmärgil.
 • Üritus - Hallis Korraldaja poolt läbiviidav äri-, spordi- meelelahutus- vm sündmus.
 • Ürituse Korraldaja - Füüsiline või juriidiline isik, kes korraldab Üritust või kelle initsiatiivil see läbi viiakse.
 • Sisekord - Hallis viibivatele inimestele kehtiv reeglistik.

Sissepääs:

Hall on Külastajatele avatud vaid Ürituse ajal vastavalt Ürituse Korraldaja poolt kehtestatud kellaaegadele. Ürituse Korraldajal on õigus vajadusel kehtestada lisaks käesolevas Sisekorras esitatud tingimustele täiendavaid, vabalt valitud tingimusi oma Ürituse Külastajate sissepääsuks Halli. Sellisteks tingimusteks võivad olla sissepääsu õigust kinnitava dokumendi olemasolu nagu pilet, kutse vms, vanusepiirang jne.

Unibet Arena külastama tulles võta kaasa üksnes hädavajalikud esemed, et vältida võimalike probleeme turvakontrollis.

Turvakontroll:

Halli sissepääsudel toimub turvakontroll, mille käigus on turvatöötaja(te)l õigus vajadusel teostada Halli sisenda soovivate isikute valduses olevate esemete, s.h. kottide, taskute jne. sisu läbivaatust. Turvakontrollist keelduvaid Külastajaid Halli ei lubata. Turvatöötajatel on õigus piirata pääsu Üritusele isikutel, kelle valduses on keetatud esemeid või suuremahulisi esemeid, mis võivad segada ja takistada kaaskülastajate heaolu. Turvatöötaja(te)l on õigus hoonest välja suunata isikuid, kes panevad toime keelatud tegevusi.

Keelatud esemed:

Halli ei lubata mistahes isikute, s.h. Külastajatel siseneda alljärgnevate esemetega:

 • professionaalsed foto-, video- ja helisalvestusseadmed, v.a. Ürituse Korraldaja poolt väljastatud üldise ja/või personaalse eriloa olemasolu korral;
 • toiduained, s.h. alkohoolsed ja mittealkohoolsed joogid;
 • narkootilised, pürotehnilised, kergsüttivad, mürgised, radioktiivsed, määrivad, tugevalõhnalised ja muud ebaselge koostisega ained;
 • külm- ja tulirelvad;
 • suured spordikotid, kohvrid jms. ruumikad esemed, mis segavad kaaskülastajate heaolu;
 • loomad ja linnud.

Hallil puudub kohustus keelatud esemete hoiule võtuks.

Keelatud tegevused:

Hallis on keelatud mistahes isikutel, s.h. Külastajatel alljärgnevad tegevused:

 • suitsetamine;
 • lahtise tule tekitamine ja kasutamine ning mistahes pürotehniliste ning plahvatuslike vahendite kasutamine;
 • tugevas alkoholijoobes viibimine;
 • ebakorrektselt ja teisi külastajaid häirivalt käitumine;
 • toitlustusteenuse osutamine, s.h. toidu valmistamine, kaasatoodud toiduainete, s.h. jookide pakkumine, serveerimine ja müük;
 • muude Ürituse Korraldaja ja Halli administratsiooniga kirjalikult kokkuleppimata teenuste osutamine ning atraktsioonide ja väljapanekute teostamine;
 • põhjendamatu tuletõrje häirenupu vajutamine, mis põhjustab valehäire ja millega kaasnevad trahvid tuleb tasuda häire tekitajal;
 • lukustatud uste põhjendamatu kiirriivist avamine, mis põhjustab valehäire ja millega kaasnevad trahvid tuleb tasuda häire tekitajal.

Liikumine Hallis:

Ürituse ajal on Hallis liikumine lubatud vaid juhul, kui sellega ei segata Ürituse toimumist ja/või teisi külastajaid. Halli administratsioonil ja Ürituse Korraldajal on õigus piirata Ürituse kestel isikute Halli sisenemist, väljumist ja seal ringi liikumist. Samuti on Halli administratsioonil ja Ürituse Korraldajal õigus piirata Külastaja liikumist väljaspoole tasandit, kus asub tema koht Ürituse jälgimiseks, s.h. piletil fikseeritud või Ürituse Korraldaja poolt eelnevalt määratud koht.

Parkla ja parkimine:

Hallile kuulub 400-kohaline parkla, mille kasutamise tingimused Külastajatele määrab Halli administratsioon iga Ürituse raames eraldi. Sõltuvalt Ürituse eripärast ja mastaabist võib parkla olla Külastajatele osaliselt või täielikult suletud ja/või tasuline.

Riietehoid:

Hallis on kuni 8 mobiilset riietehoidu mahutavusega kuni 4000 riiete hoiu kohta. Sõltuvalt Ürituse eripärast ja mastaabist võivad riietehoiud olla Külastajatele osaliselt või täielikult suletud ja/või tasulised. Viimasel juhul on tavapärane tasu suurus 2 eurot ühe riiete hoidmise koha kasutamise eest. Halli administratsiooni partner riietehoiu teenuse osutamisel on TM Produktsiooni OÜ, kellel on õigus vajadusel teha muudatusi tasu suuruses.

Üldist:

 • Halli administratsioonil ja tema volitatud isikutel on õigus kontrollida käesoleva Sisekorra nõuetest kinnipidamist. Nimetatud nõuete eiramise korral on kontrolli teostajal õigus nõuete eiraja Hallist välja saata, seejuures nõuete eirajal puudub õigus rahaliste nõuete esitamiseks Hallile või Ürituse Korraldajale mistahes põhjendustel.
 • Hallis on videovalve.
 • Halli administratsioonil on õigus kehtestada mistahes täiendavaid ajutisi nõudeid ja piiranguid, kui need tulenevad konkreetse Ürituse korralduslikest eripäradest.
 • Halli administratsioon ei vastuta valveta jäetud asjade eest. Ürituse järgselt leitud asju hoitakse administratsiooni kontoris Üldjuhul 1 nädal alates Ürituse päevast. Täpsemat teavet selle kohta leiab SIIT .
 • Halli administratsioon ei vastuta ühegi mistahes Ürituse sisu või korraldusega seotud probleemi, s.h. muudatuste, ärajäämiste, ebaõnnestumiste, Üritust puudutava, kuid eksitava info levitamise jne eest, v.a. juhul, kui neid on põhjustanud Halli administratsiooni tegevus või need on seotud force majeure’iga Kogu eeltoodud vastutuse kandjaks on üksnes Ürituse Korraldaja.